PLZNITO – HLÁŠENÍ ZÁVAD:

Provozuje a administruje:

Kontaktní centrum města Plzně
SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ – příspěvková organizace

tel.: 378 031 111
e-mail: plznito@plzen.euPodmínky použití služby a ochrana osobních údajů

NÁPOVĚDA K HLÁŠENÍ ZÁVAD:

K čemu slouží

Aplikace PlzniTo je komunikační kanál, který umožnuje občanům a návštěvníkům města Plzně upozornit příslušný úřad na závady na majetku města Plzně a na další nejrůznější problémy:

K čemu nemá sloužit

K hlášení trestné činnosti (sprejování), narušování veřejného pořádku (rušení nočního klidu, pohyb nežádoucích osob), ohrožování mravnosti (prostituce), porušování pravidel silničního provozu (špatné parkování), aj. V těchto případech je potřeba se ihned obrátit na tísňovou linku Městské policie Plzeň – tel. 156.

K hlášení závad týkajících se majetku třetích osob (soukromí vlastníci, státní organizace, ČEZ Distribuce, Správa železnic aj.). Tato hlášení jsou označována jako „nepatří městu“ a podněty jsou předány na příslušné organizace pouze pro informaci. Mimoměstské organizace, se kterými máme navázanou spolupráci, je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (silnice II. a III. třídy); Ředitelství silnic a dálnic ČR (dálnice a silnice I. třídy) a Povodí Vltavy (pozemky v okolí řek).

K řešení požadavků na místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, např.: změny a úpravy dopravního značení, osazení retardérů či osazení zrcadel, u kterých je třeba podat písemnou žádost na silniční správní úřad popř. správci dotčené komunikace a věc řešit ve správním řízení.

K řešení požadavků na rozsáhlejší nebo celkové opravy komunikací a chodníků, které jsou řešeny podle plánu investic a rekonstrukcí v rámci rozpočtu města.

K řešení požadavků na rozšíření stávajícího veřejného osvětlení nebo jeho novou výstavbu - tyto je třeba řešit podáním písemné žádosti přímo na SVSMP, Klatovská třída 10, Plzeň, úsek komunikací, oddělení VO. V žádosti je třeba uvést kontaktní údaje žadatele (jméno, adresa, telefon, emailová adresa), přiložit plánek (katastrální mapu) s přesně vyznačeným místem, kde by mělo být veřejné osvětlení rozšířeno (nově zřízeno) a uvést stručně důvod žádosti.

Ve všech případech, kdy prostřednictvím PlzniTo nelze řešit daný problém, je možné využít e-mail adresu: info@plzen.eu, kde Vám zprostředkujeme kontakt s příslušným úřadem a poradíme jako postupovat.

Zadání nového hlášení

Požadavek je možné zadat pomocí těchto webových stránek www.plznito.cz nebo www.plzni.to a dále také prostřednictvím mobilního telefonu, do něhož si lze zdarma stáhnout aplikaci PlzniTo.

Hlášení lze provést pomocí odkazu Přidat hlášení na horní liště tohoto webu. K hlášení je třeba vyplnit co nejpřesněji Adresu (popř. místo upřesnit posunutím terčíku v mapě), zadat Název hlášení, vyplnit pole Popis, zvolit Kategorii, připojit fotografii a e-mail. Zadaný e-mail bude sloužit pouze pro potřeby Kontaktního centra (nebude poskytnut třetím stranám a ani nikde veřejně zpřístupněn). Uvedením e-mailu umožníte Kontaktnímu centru v případě nejasností spojit se s Vámi a upřesnit Vámi zadané hlášení.

Připomínky k již zadanému hlášení

Připomínky k již zadanému hlášení je nutno zasílat prostřednictvím e-mailu: plznito@plzen.eu, nikoliv zadávat jako nový případ.

Sledování vývoje a řešení

Po kontrole hlášení Kontaktním centrem bude o novém podnětu informován příslušný úřad.
Reakce odpovědných složek města, stejně tak případný další vývoj hlášení můžete sledovat v detailu hlášení, odstavec Řešení. Všechna otevřená hlášení najdete v odkazu Mapa hlášení. Zde jsou řazena vzestupně dle data zadání.

Stav

Každé hlášení má nějaký stav, který odráží jeho rozpracovanost:

Aktivní hlášení:
Nové
V řešení

Ukončené hlášení:
Vyřešené
Zodpovězené
Odmítnuté
Nepatří městu

Ukončení hlášení

Hlášení se ukončují jedním ze čtyř výše zmíněných stavů, přičemž postup se může lišit.

Pokud se jedná o jednoznačnou závadu, která je v krátké době opravena, je podnět ukončen jako „vyřešený“.

Podnět může být ukončen jako „vyřešený“, přestože skutečná oprava zatím neproběhla. Toto platí zejména u kategorie Veřejné osvětlení a Dopravní značení nebo Veřejná zeleň. Po domluvě se Správou veřejného statku města Plzně (dále SVSMP) a úřady městských obvodů (dále jen ÚMO) proběhne oprava nahlášené závady vždy v nejkratším možném termínu – v případě, že opravě brání nějaké okolnosti, nahlásí SVSMP nebo ÚMO toto na Kontaktní centrum a informace bude zveřejněna jako dílčí krok řešení.

Hlášení ukončené ve stavu „odmítnuté“ neznamená, že bylo odmítnuto řešení případu. Naopak případ byl řešen, ale požadavek nemůže být splněn. Např. požadavek na odtažení autovraku nemůže být splněn, neboť vozidlo dle zákona není vrak. Potom je hlášení „odmítnuto“. Nebo požadavek na realizaci nového oplocení dětského hřiště. Může být „odmítnuté“, protože toto nebylo zahrnuto v plánu finančních investic na další období.

Stavem „zodpovězeno“ jsou ukončeny podněty – kdy příslušný úřad vede podnět v patrnosti, ale řešení je dlouhodobého a složitějšího charakteru a je závislé na mnoha dalších okolnostech. Zejména opravy silnic a chodníků, správní řízení (autovraky) apod.

Ukončená hlášení zůstávají v aplikaci po dobu 30 dní, pak jsou mazána.

Nevhodná hlášení

Kontaktní centrum má právo na smazání případů bez upozornění, které obsahují vulgarity, nesmyslná hlášení nebo duplicitně zadaná hlášení.

Zkratky používané v aplikaci

Obnovit heslo

Změna hesla