SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Udělujete tímto souhlas společnosti SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ – příspěvková organizace, se sídlem Dominikánská 4, 301 00 Plzeň, IČ: 66362717, spisová značka PR 65 vedená u rejstříkového soudu v Plzni (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

- e-mailová adresa
- poloha
- informace o zařízení

2. E-mailovou adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutná za účelem kontaktování uživatele v případě zpětné vazby nebo doplnění informací k jím nahlášené závadě. Polohu zařízení je možné využít k upřesnění polohy hlášené závady (závadu lze lokalizovat i bez této funkcionality). Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti web@plzen.eu

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: - další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: - vzít souhlas kdykoliv zpět, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.


Pokud chcete vědět, jaká osobní data o vás uchováváme, ověřit si jejich aktuálnost nebo využít jiných práv (např. smazání uživatelského účtu), vyplývajících z platné legislativy, napište nám na: plznito@plzen.eu.

PODMÍNKY POUŽITÍ SLUŽBY


Provozovatel: Správa informačních technologií města Plzně, příspěvková organizace, Dominikánská 4, Plzeň

Článek 1 – Základní ustanovení

1. Provozovatelem mobilní aplikace je Správa informačních technologií města Plzně, příspěvková organizace, sídlící na adrese Dominikánská 4, Plzeň (dále jen SITMP).

2. Mobilní aplikace znamená internetovou aplikaci s názvem „Plzni.to“, kterou je možné stáhnout prostřednictvím obchodů Apple Store nebo Google, mezi jejíž hlavní funkcionality patří:

• Možnost nahlášení závady na mobiliáři města Plzně.
• Zobrazení informací o již nahlášených závadách na mobiliáři města Plzně.
• Zobrazení základních statistik o uživatelem nahlášených závadách.

3. Uživatelem se rozumí každá právnická nebo fyzická osoba, která využívá mobilní aplikaci.

4. Uživatelským účtem se rozumí neveřejná část aplikace, která je přístupná po zadání přihlašovacích údajů. Uživatelský účet umožňuje uživateli zobrazit jím zadaná hlášení, případně při zadávání nového hlášení automaticky vyplnit kontaktní údaje uživatele (emailovou adresu).

5. Přihlašovací údaje znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména uživatele a hesla zvoleného uživatelem, které uživatel uloží do databáze mobilní aplikace při zřizování uživatelského účtu prostřednictvím aplikace.

6. Administrátorem mobilní aplikace je zaměstnanec SITMP, kterého ředitel úseku pověřil k výkonu činností souvisejících se systémovou správou a údržbou mobilní aplikace.


Článek 2 – Povinnosti uživatele

1. Uživatel má právo zřídit více než jeden Uživatelský účet.

2. Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání mobilní aplikace.

3. Uživatel je povinen před připojením zajistit, aby jeho vlastní uživatelské zařízení, kterým se připojuje do bezdrátové sítě, bylo dostatečně zabezpečeno a nebylo infikováno žádným škodlivým softwarem. Pokud to uživatelské zařízení umožňuje, je uživatel povinen mít nainstalovaný aktualizovaný antivirový software, aktualizované bezpečností záplaty systému apod.

4. Uživatel nese odpovědnost za legálnost software ve svém uživatelském zařízení.

5. Uživatel se zavazuje při užívání mobilní aplikace jednat tak, aby jemu ani provozovateli užíváním mobilní aplikace nevznikla žádná škoda.

6. Veškerá případná rizika a škody plynoucí uživateli z používání této služby jsou zcela na uživateli a provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost.


Článek 3 – Povinnosti provozovatele

1. Provozovatel se zavazuje zajistit maximální možnou dostupnost mobilní aplikace.

2. Provozovatel zpracovává, shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje právnických osob a fyzických osob podnikatelů, u fyzických osob podnikatelů tak činí v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

3. Provozovatel má právo uchovávat záznamy o komunikaci mobilních zařízení po dobu stanovenou platnou legislativou ČR.

4. Provozovatel má právo v případě důvodného podezření o porušování právních předpisů ČR předat záznamy o komunikaci Policii ČR.


Článek 4 – Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel je oprávněn změnit či vydat nové podmínky používání mobilní aplikace. Přihlášením do mobilní aplikace se uživatel zavazuje dodržovat podmínky stanovené tímto dokumentem.


V Plzni, dne 17.1. 2020

Obnovit heslo

Změna hesla